Uratuj Wielką Rzekę Rafina w Grecji

Petycja zainicjowana przez [% inititator_name %]

Petycja

Prosimy o podjęcie działań, których wynikiem będzie:

 • anulowanie projektu zagospodarowania Wielkiej Rzeki Rafina (Grecja), w założeniu którego rzeka ma zostać przekształcona w sztuczny kanał burzowy wykonany z betonu i gabionów,

 • wycofanie finansowania projektu ze środków unijnych i krajowych,

 • przeprojektowanie koncepcji w taki sposób, aby uwzględniała „rozwiązań przyjazne środowisku” (NbS), zgodnie z najnowsza wiedzą naukową, konwencjami i porozumieniami międzynarodowymi, unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi: różnorodności biologicznej, ochrony wód i działań przeciwpowodziowych, a także strategiami UE dotyczącymi różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatycznych.

Read more

Dlaczego jest to ważne?

Obejrzyj nasz film wyjaśniający "Rafina's River" i odwiedź naszą stronę internetową www.megalorema.gr.

Wielka Rzeka Rafina (Grecja):

 • to ponad 25-kilometrowa droga wodna, jedna z niewielu pozostałych naturalnych rzek w spustoszonym pożarami regionie Attyki w Grecji,

 • to ważny ekosystem z mokradłami i równinami zalewowymi, z bogatą florą i fauną, w tym ponad 150 gatunków ptaków, z których 23 jest chronionych, a niektóre zagrożone zgodnie z dyrektywą UE 2009/147, rybami (niektóre z nich są krytycznie zagrożone, jak np. strzebla maratońska), gady itp. oraz ponad 2000 dorosłych drzew łęgowych,

 • jak dotąd zapobiegła katastrofalnym powodziom dzięki naturalnemu korytu rzeki i istniejącemu połączeniu z równinami zalewowymi,

 • oferuje znaczące korzyści dla środowiska, poprawiając mikroklimat, chroniąc przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi i morskimi, przyczyniając się do poprawy jakości wód podziemnych i powierzchniowych w regionie dotkniętym pożarami na całym obszarze górskim,

 • chroni przed skutkami zmian klimatu, takimi jak fale upałów, susze, powodzie, erozja wybrzeża, powodzie,

 • jest to naturalny element krajobrazu Attyki, który cechują wysokie walory estetyczne oraz stanowi kluczowy element krajobrazu dziedzictwa historycznego i kulturowego Attyki.

Projekt zagospodarowania Wielkiej Rzeki Rafina rozpoczął się 24 kwietnia 2023 roku i został chwilowo wstrzymany, w konsekwencji mobilizacji i działań prawnych podjętych przez mieszkańców.

Kontynuacja realizacji projektu w obecnej formie spowoduje, iż:

 • rzeka zamieni się w sztuczny kanał, w którym 17 km naturalnego koryta rzeki i jej linii brzegowej zostanie całkowicie wylesiona i zastąpiona betonem i gabionami („szara infrastruktura”), przerywając połączenie z naturalnymi terenami zalewowymi i terenami podmokłymi,

 • ekosystem zostanie całkowicie i nieodwracalnie zniszczony, co pociągnie za sobą konsekwencje o znaczeniu międzynarodowym, ponieważ Wielka Rzeka jest jednym z najważniejszych miejsc siedliskowych dla ptaków wędrownych w sieci terenów podmokłych wschodniej Attyki,

 • wzrośnie ryzyko powodziowe, pomimo zapewnień państwa greckiego, że jest odwrotnie, ze względu na wybrane przestarzałe metody szarej infrastruktury, zamiast wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu (NbS).

W rzeczywistości jest to projekt infrastrukturalny, a nie środowiskowy, jak twierdzą jego autorzy, rzekomo zajmujący się przeciwdziałaniem konsekwencjom zmian klimatycznych. Projekt jest powiązany z innymi dużymi projektami infrastrukturalnymi we wschodniej Attyce (rozbudowa portu w Rafinie, autostradę Attiki Odos, infrastrukturę kolejową itp.), ale jest przedstawiany jako środek ochrony przeciwpowodziowej, który ma być finansowany ze środków unijnych i krajowych.

Warto również zauważyć, że planowane jest zniszczenie Wielkiej Rzeki, a dziś w Europie wydaje się miliony euro na przywracanie rzek do ich naturalnego biegu (doświetlanie i renaturalizacja). W unijnej strategii różnorodności biologicznej na rok 2030 wyznaczono nawet cel polegający na przywróceniu naturalnego przepływu 25 000 kilometrów europejskich rzek.

W przypadku podobnego projektu na rzece Erasinos-Vravrona [1] mechanizm rozpatrywania skarg (CM) EBI stwierdził niezgodność z unijnym prawem ochrony środowiska i zalecił niewykorzystywanie funduszy EBI do czasu przeprojektowania projektu w pełnej zgodności z prawodawstwem UE w zakresie ochrony środowiska.

Anulowanie projektu w obecnej formie i przeprojektowanie go z wykorzystaniem Nature-based Solutions (NbS) jest warunkiem koniecznym, aby uratować Wielką Rzekę Rafina i dostosować projekt do międzynarodowych konwencji, unijnych i krajowych przepisów dotyczących różnorodności biologicznej, ochrony wód i działań przeciwpowodziowych [2], a także do unijnych strategii dotyczących różnorodności biologicznej do 2030 r. i adaptacji do zmian klimatu.

DOCHODZIMY NASZYCH PODSTAWOWYCH PRAW CZŁOWIEKA DO ZDROWEGO I CHRONIONEGO ŚRODOWISKA! [3]

Read more

Przypisy:

 1. Część tego samego pakietu finansowego ochrony przeciwpowodziowej, co Wielka Rzeka Rafina, a także zastosowanie szarej infrastruktury.
 2. Dyrektywy UE 92/42, 2009/147, 2000/60, 2007/60.
 3. W lipcu 2022 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych z zadowoleniem przyjęła uznanie przez Zgromadzenie Ogólne, że czyste, zdrowe i zrównoważone środowisko jest prawem człowieka. To samo prawo jest uznane w art. 1 konwencji z Aarhus.

Partnerzy:

Podpisz petycję

  Witaj,
  To nie Ty?

  Zależy Ci na wprowadzaniu zmian tak samo jak nam. Klikając „Tak", dołączasz do naszej społeczności liczącej ponad 700 tysięcy osób, które walczą o lepszy świat. Bądź na bieżąco z naszymi kampaniami i postępami, których udaje nam się dokonać.


  Klikając przycisk „Tak, chcę być w kontakcie!”, wyrażasz poparcie dla tej kampanii i zezwalasz WeMove Europe na wykorzystanie Twoich danych do celów tej kampanii. Adresatowi petycji możemy przekazać Twoje imię i nazwisko oraz kraj. Usuniemy Twoje dane po zakończeniu kampanii, chyba że wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas spersonalizowanych e-maili o naszych kampaniach. Nigdy nie udostępnimy informacji o Tobie żadnym stronom trzecim bez Twojego zezwolenia. Tu możesz przeczytać naszą pełną politykę prywatności.